Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Lucky Bird Coaching, is opgericht door Marieke van den Broek, gevestigd in Barneveld en ingeschreven onder nummer 82687722 bij de Kamer van Koophandel.

2. Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk.

3. Tarieven
Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder het hoofdstukje tarieven op de website.
Overleg, telefonisch, per whatsapp, sms, skype of per mail, voorbereiding en materiaal is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

4. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt u voorafgaand aan de coaching een factuur. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven.
Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Lucky Bird Coaching een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Lucky Bird Coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Lucky Bird Coaching zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.
Bij betalingsachterstand is Lucky Bird Coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

5. Aansprakelijkheid
Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Lucky Bird Coaching u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.
Lucky Bird Coaching sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Lucky Bird Coaching, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lucky Bird Coaching. Indien de cliënt een klacht heeft over de coach of zijn/haar aanpak of houding , dan dient deze neergelegd te worden bij de coach zodat zij de klacht in behandeling kan nemen.

6. Vertrouwelijkheid
Lucky Bird Coaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.
Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Lucky Bird Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

8. Verslag
Vanaf het begin van de behandeling ben ik verplicht een dossier aan te leggen. Het doel hiervan is een bijdrage aan een goede kwaliteit van zorg. De coachee, of bij minderjarigheid de ouders, hebben inzagerecht. Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. Dit verslag wordt door Lucky Bird Coaching zelf gemaakt. Bij het evaluatiegesprek ontvangt u tevens een papieren en digitaal verslag met daarin tips en adviezen.

9. Regels rond een afspraak voor kinderen
De ouder/verzorger dient tijdens een consult met kind(eren) telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er altijd even de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Het kind bepaald hierin wat hij wil vertellen of laten zien. Na een aantal sessies volgt het evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.

10. Verantwoordelijkheid
Lucky Bird Coaching neemt de inspanningsverplichting op zich om de cliënt bij het realiseren van diens coachdoelstellingen te ondersteunen. De cliënt draagt volledige verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en cliënt samen doorbrengen als daarbuiten. Daaruit vloeit voort dat de eigen verantwoordelijkheid dus ook geldt voor het resultaat van de coaching en het beklijven daarvan.

11. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Lucky Bird Coaching,www.luckybirdcoaching.nl. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.